Praktijkvoorwaarden Eigen Aarde te Alkmaar

De therapeut stelt na de intake een behandelovereenkomst op en overhandigt deze bij de volgende afspraak aan de cliënt. De cliënt neemt deze thuis door en neemt deze bij de eerstvolgende afspraak weer mee. Daar tekenen en kopiëren de therapeut en cliënt deze, zodat beiden een exemplaar in eigen bezit hebben.

Methoden

De cliënt is zich ervan bewust dat er tijdens de behandelingsperiode (eventueel fysiek) contact kan plaatsvinden tussen de therapeut en de cliënt, waarbij de therapeut te allen tijde respectvol zal omgaan met de lichamelijke, persoonlijke, geestelijke, religieuze en politieke grenzen van de cliënt. De cliënt kan hierin zijn/haar grenzen aangeven. Zo mag de cliënt altijd deelname aan een voorgestelde structuur of oefening weigeren zonder opgaaf van redenen. Tijdens de behandeling geldt tevens de “Stop-code”, d.w.z. alle handelingen worden meteen gestaakt als de therapeut of de cliënt “Stop” zegt. De cliënt is op de hoogte van het feit dat het een therapievorm betreft die openend van vorm is, waardoor medische of psychische klachten en verstoringen in eerste instantie kunnen verergeren.

Verantwoordelijkheden

 • De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 • De therapeut biedt geen crisisopvang (24/7 bereikbaarheid en/of beschikbaarheid). Indien de cliënt acute crisismomenten ervaart of verwacht waar hij/zij niet zelf uit kan komen en/of geen controle meer heeft over zijn/haar gedrag om de eigen veiligheid of die van degenen die onder zijn/haar zorg vallen te garanderen, dan dient de cliënt zelf zorg te dragen voor een crisisplan waarbij het eigen netwerk en/of daartoe geëigende instanties (huisarts, huisartsenpost, crisisdienst van de lokale GGZ, dienst zelfmoordpreventie (tel: 0900-0113) of alarmdienst (tel: 112)) worden ingeschakeld. Eventueel kan de therapeut tijdens een sessie wel ondersteuning bieden bij het opstellen van zo’n crisisplan. De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het niet (op tijd) inschakelen van het eigen netwerk en/of daartoe geëigende instanties bij crises situaties.
 • De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alleen in het geval van (een ernstig vermoeden van) acute of structurele onveiligheid van de cliënt en/of degenen die onder zijn/haar zorg vallen, en waar de cliënt zelf geen zorg kan dragen voor de organisatie van hulp of bescherming, kan hiervan afgeweken worden. De therapeut dient zich in dat geval te houden aan de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Mocht zo’n situatie zich voordoen, dan stelt de therapeut de cliënt op de hoogte van het voornemen een melding te doen.
 • Als de therapeut op een bepaald punt van mening is dat de cliënt beter ondersteund kan worden door iemand met een andere expertise of in een andere setting, dan zal in overleg met de cliënt worden doorverwezen naar andere therapeuten / medici.
 • Met de (verslaglegging van de) therapie houdt de therapeut de richtlijnen van de Wet Persoonsregistratie en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst aan. Dit in verband met de bescherming van de privacy van de cliënt.

Praktische afspraken

 • De frequentie van de sessies gedurende de behandelingsperiode wordt mondeling afgesproken tussen cliënt en therapeut.
 • Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd (sessies op maandag uiterlijk vrijdag ervoor) wordt in rekening gebracht.
 • De cliënt maakt de vergoeding die overeengekomen is gekomen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur per bank over op de rekening van de therapeut.
 • Voor telefonische consultatie tussen sessies door geldt een tarief van € 6,33 per 5 minuten. Telefonische consulten kunnen per mail of whatsapp worden aangevraagd. De cliënt geeft daarbij aan wat de maximale tijd is die de cliënt aan het consult wil besteden (tijdens het consult houd de therapeut de tijd in de gaten ter voorkoming van een onverwachte hoge rekening) en wanneer de cliënt de komende 48 uur bereikbaar is. De therapeut komt dan bij de cliënt terug met een tijd die haar ook past.
 • De therapeut behoudt zich het recht voor tariefaanpassingen te doen aan de start van een nieuw kalenderjaar.
 • Niets in de sessieruimte mag worden vernield. De cliënt zal geen fysiek geweld jegens de therapeut plegen.
 • Indien de cliënt de behandeling als voltooid beschouwt, spreken de cliënt en therapeut een afrondingssessie af. Daaraan voorafgaand vult de cliënt idealiter een evaluatie in, welke in de afrondingssessie besproken kan worden. De cliënt kan op eigen verzoek dan ook alle verslagen overhandigd krijgen van de therapeut. Na de afrondingssessie eindigt de behandelingsperiode. Mocht de cliënt op een later tijdstip de behandeling willen herstarten, dan gaat opnieuw een behandelingsperiode van start.

Klachtenregeling

 • De therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging, te weten SBLP, Stichting Beroepsorganisatie Lichaams-georiënteerde psychotherapie, website: www.sblp.nl.
 • Via SBLP is de therapeut onderworpen aan de TCZ reglementen, waaronder het Tuchtrecht Reglement. In geval van een klacht kan de cliënt contact opnemen met SBLP, website: sblp.nl.

Beëindiging van de overeenkomst

Deze overeenkomst en de behandelingsperiode eindigen:

 • Na de afrondingssessie als de cliënt en therapeut de behandelingsperiode als afgrond beschouwen.
 • Na een doorverwijzing naar een collega of instelling als de therapeut van mening is de cliënt niet verder te kunnen helpen met zijn/haar hulpvraag.
 • Een maand na de laatste sessie, indien de cliënt geen vervolgafspraak meer wenst of maakt en er geen tijdelijke pauze is afgesproken.

Gezondheidsverklaring

 • De cliënt heeft deze ingevulde behandelovereenkomst doorgenomen, waar nodig naar volle waarheid gecorrigeerd en aangevuld en ondertekend.
 • Indien er iets verandert met betrekking tot de (medische en/of psychische) gezondheid van de cliënt, zal deze dit onmiddellijk mededelen aan de therapeut. Ook als andere therapeuten / (para)medici bezocht worden, zal de cliënt de therapeut hiervan op de hoogte stellen.
 • De cliënt is zich ervan bewust dat de therapeut geen arts is en zal zich te allen tijde in verbinding stellen met de reguliere medische sector, indien er sprake is van een medisch probleem.

Uitsluiting Aansprakelijkheid

De cliënt verklaart door ondertekening van de overeenkomst in te stemmen met voornoemde verklaringen, het privacy beleid en zich bewust te zijn van de uitsluiting van de aansprakelijkheid van de therapeut voor enige schade, zowel psychisch, fysiek als materieel, die buiten de dekking valt van de geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.